Login
 
Online adgang til egne data.

Syddan A/S introducerer nu muligheden for, at du som kunde får direkte adgang til vort IT system.
Indledningsvist vil du kunne få adgang til følgende oplysninger.

 
- Liste over lejere og tomgangslejemål
- Huslejespecifikation
- Saldobalance fra selskabet
- Kontospecifikation fra selskabet
 
Kontakt vort kontor for yderligere oplysninger.
 
 
 
Nyhedsbrev.

Nyhedsbrev.
 
1. Online adgang til egne data
2. Hvidvaskloven
3. Lejelovsændringer
4. Energimærkning ved annoncering af ledige lejemål
5. Krav om individuel måling af varmtvandsforbruget
6. Drift, ren ? og vedligeholdelse af investeringsejendomme

Ad. 1: Online adgang til egne data.
Vi introducerer nu muligheden for, at du som kunde får direkte adgang til vort IT system.
Indledningsvis vil du kunne få adgang til følgende oplysninger.
 
- Saldobalance på selskab
- Kontospecifikationer på selskab
- Saldobalance på lejere
 
Det er tanken, at systemet udvikles løbende, således at flere faciliteter tilføjes.
Kontakt vort kontor for yderligere oplysninger.
 
Ad. 2: Hvidvaskloven.
Med det formål at medvirke til bekæmpelse af kriminalitet ved at begrænse mulighederne for misbrug af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, har Folketinget vedtaget Hvidvaskloven.
Ejendomsadministrationsvirksomheder er omfattet af Hvidvaskloven, hvilket bl.a. medfører pligt, for disse, til at:
- Kende sine kunder.
- I nogle tilfælde kende sin kundes kunder (lejere).
- Være opmærksom på, om kunder begår økonomisk kriminalitet.
- Indberette mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.
- Udarbejde interne regler og procedurer samt undervise ansatte i Hvidvaskloven.
Rent praktisk medfører dette, at vi skal kunne dokumentere vores kundeforhold i kraft af bl.a. navn, adresse og cpr. nr.
Dette skal ske ved, at vores kunder legitimerer sig ved fremsendelse af kopi af pas eller kørekort samt sygesikringsbevis.
 
Ad. 3: Lejelovsændringer.
Regeringen har stillet forslag om en forenkling af lejelovgivningen.
Forslaget indeholder bl.a.:
- Obligatoriske ind- og fraflytningssyn
- Begrænsning i udlejers krav om istandsættelse ved fraflytning
- Præcisering af vedligeholdelsesforpligtigelser
- Forenkling i reglerne om varsling af omkostningsbestemt leje
- Ændring af reglerne for beboerrepræsentation
- Stærkere sanktioner ved overtrædelse af dusørreglen
- Billigere adgang til forhåndsgodkendelse af husleje i ejer- og andelsboliger
- Adgang til nettoprisindeksering af omkostningsbestemt leje
- Bortfald af adgang til trappeleje
Forslaget er i skrivende stund ikke vedtaget. Vi vil senere orientere nærmere herom.
 
Ad. 4: Energimærkning ved annoncering af ledige lejemål.
Siden 2013 har det været et lovkrav, at en lejer forinden underskrift af en lejekontrakt skal modtage ejendommens energimærkningsrapport.
Undladelse heraf er forbundet med bødestraf i størrelsesorden kr. 2.000,00 og opefter.
Ligeledes vil man nu kunne se frem til bøder, såfremt lejemål annonceres uden angivelse af energimærke.
Henset hertil vil vi anbefale, at der udarbejdes energimærkningsrapporter på ejendommene.
Det bemærkes, at udgiften hertil betales af lejerne via varmeregnskabet over 5 år.
 
Ad. 5: Krav om individuel måling af varmtvandsforbruget.
Pr. 1. januar 2017 skal hver enkelt bolig og erhvervsenhed have sin egen varmtvandsmåler.
Vi anbefaler, at der i ejendomme uden særskilt måling af koldt vand samtidig etableres individuelle koldvandsmålere.
Det oplyses i denne forbindelse, at vi har indgået aftale med ISTA om særligt fordelagtige tilbud på etablering af fjernaflæste varme- og vandmålere.
 
Ad. 6: Drift, ren ? og vedligeholdelse af investeringsejendomme
Som udlejer har man som bekendt pligt til at holde sin ejendom forsvarligt vedligeholdt.
For at ejendommen bevarer sin værdi, er det vigtigt, at man som ejer gør sig tanker herom.
Man bør have en strategi for ejendommens drift, renholdelse, service, vedligehol-delse og fornyelse.
Det kan være en udfordring at varetage ejendoms drift. Dels har brugerne mange ønsker, dels opfører de sig måske ikke som ?i de gode gamle dage?.
Herudover stiller politikere og myndigheder krav.
Det er en vanskelig proces. Der skal tænkes, planlægges og handles på både kort og lang sigt.
Det er vigtigt med klare mål. Man skal vælge om ejendommens drift og vedligeholdelse over tid skal sikre, at ejendommens værdi bevares, at ejendommens værdi øges eller at ejendommens værdi forringes.
Det handler om at tilpasse krav, økonomi og forventninger til den periode, man forventer at eje ejendommen.
Hvis man vælger en passiv tilgang til drift og vedligeholdelse, risikerer man, at lejerne behandler ejendommen dårligere, flere fraflytninger, tomme lejemål, fald i lejeniveau, hvorved ejendommen værdiforringes.
En ejendom risikerer med årene at blive forældet, eksempelvis fordi:
- Lejlighederne er dårligt indrettet i forhold til nutidens behov/krav
- Køkkener og badeværelser er små og upraktiske
- Installationerne ikke har moderne kapacitet og komfort
- Energiforbrug mv. er for højt
- Fællesarealer og fællesfaciliteter ikke bliver vedligeholdt
 
Vores erfaring er, at lejerne stiller større og større krav til ejendommen/lejligheden, de bor i. Det gælder både udstyr, forbedringer samt ren- og vedligeholdelse.
Såfremt ejendommen fremtræder ren- og vedligeholdt, er dette medvirkende til, at lejerne får en ansvarsfølelse over for ejendommen. Videre er det medvirkende til, at lejerne opnår en forståelse for ejerens synspunkter.
Såfremt ejendommen er attraktiv at bo i, opleves færre fraflytninger og nemmere genudlejning.
-
Du er altid er velkommen til at kontakte os med uddybende spørgsmål.

Sikkerhed.
Helt naturligt er Syddan A/S dækket af markedets mest omfattende ansvars-og kautionsforsikring. 

Faglig kompetence.
Vi er veluddannede med bag-
grund inden for revision. 
Foreløbig 5 medarbejdere har en brancheuddannelse i ejendoms-administration. 

Syddan A/S er tillige et stats-
autoriseret erhvervs mæglerfirma, og kan gennem vor uddannelse udarbejde valuarvurderinger på erhvervsejendomme.   

Kunder.
Vi tror på gode relationer.
Vi er derfor stolte af at kunne notere kundeforhold, der for manges
vedkommende går tilbage
fra virksomhedens start.


SYDDAN A/S | Hjulsporet 27 | 4930 Maribo | Telefon 54 78 14 00 | info@syddan.dk